Obchodní podmínky


Soubory ke stažení:

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 (dále jen „VOP“)

 


  1. Rozsah úpravy, platnost VOP

1.1. Tyto VOP upravují vztahy mezi společností FISHING BOATS s.r.o., IČ: 176 20 759, se sídlem U Lomu 2589/44a, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 130754 (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“), vznikající při koupi movitých věcí (dále jen „movitá věc“ či „předmět koupě“), a to v rozsahu, ve kterém nejsou odlišně upraveny písemnou dohodou nebo smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

 

  1. Přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy

2.1. Okamžikem závazného potvrzení objednávky prodávajícím vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy, a to v obsahu upraveném závaznou objednávkou a jejím potvrzením (kupní smlouvou) a těmito VOP.

2.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že předmět objednávky se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil zálohu, bude mu tato částka převedena na jeho bankovní účet, a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 

  1. Záloha, Kupní cena

3.1. Kupující je povinen zaplatit zálohu dle zálohové faktury, a to na účet prodávajícího, který je uveden v objednávce/smlouvě. Za splnění této povinnosti kupujícím je považován den, ve kterém byla příslušná částka připsána na účet prodávajícího. V případě nezaplacení sjednané zálohy ve stanoveném termínu je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.2. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě smlouvy.

3.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

  1. Dodání předmětu koupě

4.1. Není-li dohodnuto jinak, rozumí se dodáním přeprava předmětu koupě na dohodnuté místo (dále jen „dodávka“).

4.2. Dodací lhůty počínají běžet od okamžiku zaplacení zálohy na kupní cenu. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.3. Prodávající při nedodržení dodacích lhůt a termínů, které byly mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuty nebo stanoveny těmito VOP, nemá vůči kupujícímu žádné povinnosti, pokud je toto nedodržení způsobeno tím, že výrobce movité věci nedodal prodávajícímu předmět koupě v dodacích lhůtách a termínech. Při nedodržení dodacích lhůt a termínů nemá prodávající vůči kupujícímu žádné povinnosti také v případě, že toto nedodržení nastalo z důvodu vyšší moci, pandemie, stávky nebo nepokojů. Ve všech shora uvedených případech zůstává kupní smlouva v platnosti a kupující nemá právo od smlouvy odstoupit, avšak odpovídajícím způsobem se prodlouží lhůta pro uskutečnění příslušné dodávky. Pokud je však z výše uvedených důvodů dodávka znemožněna po dobu delší než 2 měsíce po uplynutí sjednaného termínu dodání movité věci, je od kupní smlouvy oprávněn odstoupit prodávající i kupující, a to písemným sdělením doručeným druhé straně.

4.4. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5. Veškeré údaje o objemu, vzhledu, výkonu, mírách a vahách, spotřebě pohonných hmot, provozních nákladech atd. předmětu koupě uváděné prodávajícím v kupní smlouvě, resp. objednávce, popř. jež jsou uváděny v propagačních materiálech výrobce, jsou nezávazné a orientační a nejsou zaručením vlastností předmětu koupě.

4.6. Konstrukční změny a změny formy, odchylky od barevného odstínu, jakož i změny objemu dodávky ze strany výrobce jsou během dodací lhůty vyhrazeny a kupující s nimi souhlasí, pokud uvedenými změnami nedojde k podstatným změnám předmětu koupě, resp. objednávky, a pokud se nejedná o změny v neprospěch kupujícího.

 

  1. Převzetí předmětu koupě

5.1. Prodávající vyrozumí kupujícího o termínu odběru předmětu koupě.

5.2. Kupující je povinen převzít předmět koupě nejpozději do 10 dnů ode dne uvedeného v tomto vyrozumění. Podmínkou převzetí předmětu koupě je uhrazení celé jeho kupní ceny. Prodávající umožní kupujícímu převzetí předmětu koupě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne připsání celé kupní ceny předmětu koupě na účet prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn převzetí předmětu koupě kupujícím odmítnout v případě, že kupující nesplní dohodnuté platební podmínky. V případě, že kupující v uvedené lhůtě 10 dnů nesplní podmínky řádného převzetí předmětu koupě a předmět koupě proto nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu skladovací poplatek za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení s řádným převzetím předmětu koupě.

5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení lhůty k převzetí předmětu koupě. Nepřevezme-li kupující předmět koupě ani v takto dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z kupní ceny předmětu koupě. Nárok na skladovací poplatek dle bodu 5.2 tím není dotčen. Smluvní pokuta může být započtena na uhrazenou zálohu kupní ceny.

5.4. Lhůta pro odběr předmětu koupě dle bodu 5.2. tohoto článku neplatí a účinky jejího nedodržení nastávají okamžitě v případě, že kupující odběr movité věci výslovně odmítne, popř. odběr nebude možný pro nesplnění dohodnutých platebních podmínek.

5.5. Převzetí movité věci potvrzuje kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem oprávněných zástupců.

5.6. Kupující potvrzuje že byl seznámen se správným způsobem jeho používání dle návodu k obsluze movité věci a se záručními podmínkami výrobce.

 

  1. Nabytí vlastnického práva

6.1. Kupující se stává vlastníkem předmětu koupě zaplacením celé kupní ceny předmětu koupě.

 

  1. Záruky

7.1. Prodávající poskytuje na závady na předmětu koupě záruku v souladu se záručními podmínkami výrobce. Tato záruka začíná běžet ode dne převzetí movité věci.

 

  1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1. Kupující, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy týkající se movité věci. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/

 

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti výslovně neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky.

9.2. Tyto VOP tvoří spolu s objednávkou a kupní smlouvou úplnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím ohledně předmětu kupní smlouvy a nahrazují veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této kupní smlouvy či těchto VOP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

9.3. Kupní smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Změna kupní smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena.

9.4. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z těchto VOP, objednávky či kupní smlouvy nebo jakékoliv jejich ustanovení (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní jejich ustanovení. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOP, objednávky či kupní smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.

9.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 4. 2023.

 

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s obsahem informačního memoranda o zpracování osobních údajů pro prodej movité věci a poskytování poprodejních služeb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsem přečetl/a a souhlasím s nimi.

 

Poskytovatelem platební brány je ComGate Payments, a.s., https://comgate.cz

Reklamace plateb nebo jiné dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

×

Splátková kalkulačka ESSOX